Vědění - chráněné dolmeny

Vědění - chráněné dolmeny

DM001
168,00 CZK

Do dolmenů odcházeli lidé - naši dávní předci, aby zachránili vědění počátečního zdroje na Zemi, tzn. vědění od Boha, které tehdy vlastnili v plném rozsahu. Tato vědění dovolí budoucím pokolením obnovit harmonii na Zemi, vrátit radostný a šťastný život lidem.

Vypočítať náklady za doručenie

Autor: Alexandr Savrasov
Stran: 111
Rozměr: 14 × 20,5 cm
Vazba: brožovaná
Překlad: Dobromil
Rok vydání: 2014 (1.vydání)


Anotace:


Do dolmenů odcházeli lidé - naši dávní předci, aby za-
chránili vědění počátečního zdroje na Zemi, tzn. vědění od
Boha, které tehdy vlastnili v plném rozsahu. Tato vědění do-
volí budoucím pokolením obnovit harmonii na Zemi, vrátit
radostný a šťastný život lidem.

Nadílka slov Duchů čtenářům:
Jsi připraven pročíst tato slova,
Jež myslí snažíš se pochopit,
Ale pouze duše, jen tvoje duše,
Pomůže ti tvůj život přeměnit.
Ona schopná je znova zhojit
Tu přetrhanou celistvost mysli
Mezi pochopením Tvůrce
A poznáním sama sebe.

Probudila ses, svatá Rusi!
Dýcháš z plných plic ten Čerstvý vzduch,
A umýváš se rosou ze svých luk.
Oni kvetou, a vůní jetel dýší.
Jak široká je moje duše!
Jak mnoho je v ní dobroty!
Ty – Boží čistá slávo,
Ty daruješ všem své Překrásné květy,
I myšlenky čisté,
A proto, Rusičko, jsi svatá navěky!

Od autora
Ukazovat svoje jméno a psát o sobě nechci. Chci jen
popsat - Duchy dolmenů v dolině řeky Žane (vesnice Vozrož-
děnie). Diktovali mi totiž duchové lidí, kteří žijí v dolmenech.
Slovo "Dolmen" vysvětlili takto - dobrovolně a vědomě mnou
vybraná vůle nebo mise.
Bylo mi řečeno, abych se popsal. Čtenáři, pravdě-
podobně, budou chtít vědět, kdo tohle všechno píše. Řekli, že
existuje velmi málo lidí, kteří je opravdu slyší. Lidé jsou často
spojeni s různými existencemi, a myslí si, že s námi, a pak
vyprávějí všelijaký odpad! Tyto existence mohou napovídat
vše, co jen chtějí. V podstatě jsou to hlouposti, které škodí a
jsou zakamuflované do částečné pravdy.

 

Duch Argoz – 9,5 tisíce let
ZNALOSTI O LÁSCE


Pravdivá láska – ta rozproudí krev,Rozpustí opar, hvězdě zhasnout nedá,
Vždy je v právu, k životu nutná.
Když osud poskvrněn je,
I radost pryč odešla,
Jen láska může vše nahradit,
Jen láska tu může zvítězit.
Štěstí vrátí se tehdy,
A život znovu barev plný.
Tak co že to láska je?
Vesmír? Prostor? Touha?
Láska – jsme ty a já,
Láska – je věčnost sama.


Co je to láska? – Je to smysl samotného bytí. Je to vá-
zací niť mezi Bohem-Tvůrcem a vámi, lidmi. Je pro nás velmi
důležité vyprávět vám o energii lásky, protože je to opravdu
základ všech základů.
Proč má mít každý člověk Rodový Statek? – Proto,
aby mohl projevovat svá přání. Všechny rostliny, zasazené
tebou na tvé zemi – to jsi ty sám. Každá rostlina ti bude s ra-
dostí sloužit, s velikým přáním. Bez svého prostoru, bez svých
rostlin člověk nemůže pocítit to, co by pocítit chtěl. Stromy
mohou vytvořit tvé teritorium lásky nejen na Zemi, ale hlavně
v prostoru. Bez takového teritoria není člověk doopravdy
nikdy šťastný, neboť to, co chce, k sobě nemůže přitáhnout.
Člověk vládne malou energií, tím hůře dnešní člověk.
Ale díky svému místu a prostoru, vytvořenému ve vesmíru, se
člověk stává opravdovým tvůrcem, neboť v takovém případě
mu náleží toto veliké jméno – Člověk, protože takový člověk
už vytvořil svoje místo na Zemi i svůj prostor na nebi.
Mnozí lidé chodí a hledají svoji polovinku. Ale najít,
potkat ji však nemohou, neboť oni sami se polovinkou ještě
nestali.
Teď se obracím k mužům, jak se stát polovinkou a při-
táhnout si svoji milou. Dnes je ve vašem světě všechno tak
zmatené, protože se ztratili energie a spojení mezi nimi. Prak-
ticky každý člověk, který je sám, chce potkat polovinku do
páru. Ale nepotkává, protože ta hlavní Boží mysl – vytvořit
rodinu, žít na svém místě, být opravdu šťastným, už jen tím
být pomocníkem Otci-Tvůrci – se překrývá s myslí o obchodu,
o práci, o výdělku. Člověk vždy odevzdá svoji osobní životní
energii penězům a už si neumí svůj život bez peněz předsta-
vit. Peníze se stávají mírou všeho. Když pak peníze nejsou –
znamená to bídu, nemoci, neštěstí. Když peníze jsou – to
znamená bohatství, zdraví, štěstí. Člověk je ve vztahu
k penězům jako v uzamknutém kruhu – ty a peníze. Tvoje
energie živí energii peněz, energie peněz živí tebe. A chybou
je právě to, že pro člověka jiné energie neexistují. Existuje
však energie lásky, která znamená mnohokrát více a je silněj-
ší. Je potřeba naučit se přemoci v sobě touhu k penězům a
závislost na nich, otevřít svoje srdce a začít mít rád vše, co tě
obklopuje. Samozřejmě nejen lidi, mezi nimi je i mnoho zlých
a závistivých. Hledej v přírodě hlavní Boží Myšlenku, uč se u
ptáků a zvířat, u stromů, rostlin, bylin, u broučků a pavoučků.
Podívej, oni nejsou vypočítaví, žijí a radují se svým životem.
Nemají jinou energii, kromě energie lásky. Rozmnožují se,
radují se, starají se o sebe vzájemně. Cizí energie (peníze),
vymyšlená „temnými“, je nerozptyluje.
Ukážu, jak energie vypadají, když je materializujeme:
je člověk – nemá ruce, nohy, má děsivý obličej, ale chce po-
tkat krásnou, citlivou, veselou, docela zdravou polovinku. Kdo
by však chtěl být vedle takového mrzáka? Buď tedy zdravým,
hezkým, zasluž se o to, oč usiluješ. A všechno, co ti přísluší,
bude tvým. Ty jsi muž-tvůrce, můžeš vědět a pamatovat si, že
ta žena, se kterou se máte v tomto životě potkat, může zůstat
sama, a bude ve své samotě trpět.
Uzdravujte se rychle, Rusiči, berte do náručí své Bo-
hyně, ať se vám rodí šťastné děti! Ať vám energie peněz po-
máhá a pracuje pro vás, ne vy pro ni. Peníze musí sloužit vám
a ne vy penězům!
V této knize budeme mnoho hovořit o sobeckosti a
nesobeckosti. Čistota myšlenek, to je nesobeckost – to je to
základní a hlavní, co potřebujete, abyste přitahovali lásku,
mohli se spojit s kterýmkoli člověkem.
Dvě spojující se polovinky se stávají jedním celým, pl-
ným, to znamená, že doopravdy šťastným. Jen šťastný může
tvořit a přetvářet. Nešťastný je vždycky jen ničitel. Vytvoříte-li
šťastnou rodinu, přivoláváte tím Boha na Zemi, do svého do-
mu i do svého prostranství. Dům – to nejsou čtyři stěny a
střecha, dům se nachází uvnitř tebe, když zpívá tvé srdce –
tzn., jsi doma.

O polovinkách

 

Polovinkami je nazýváme proto, že samotný muž, ani
samotná žena, nemůže pokračovat v rodové linii. Pouze oba
dohromady vytvoří plnohodnotnou energii, usilující o Věč-
nost, tzn., rodí děti a rodová linie na Zemi se inkarnací prodlu-
žuje. Dvě polovinky dohromady vytvoří celostní energii, neko-
nečnou energii.

Polovinka  –  to  je  opakování  tebe  samého
v energetickém projevení, jestli-že jsi „plus“, tak v „mínuse“,
jestli-že jsi „mínus“, tak v „pluse“ („plus“ – muž, „mínus“ –
žena). Je to opakování tebe, tvoje kopie, ale ne ta vnější, ný-
brž ta vnitřní.
Polovinek může být u člověka několik, u někoho více,
u jiného méně. Závisí to na tom, kolikrát se člověk na Zemi
inkarnuje. Na Zemi je dnes pravá myšlenka Boha ztracena a
lidé tak ztratili smysl svého života na Zemi. Vaše rody se roz-
trousily a vy rodíte tam, kde zrovna jste. Proto se vaše první
polovinka mohla narodit ve městě nebo ve vesnici daleko od
vás a hledat jí by nemělo žádný smysl. V takovém případě si
člověk obstará novou polovinku, což také není chyba. Nao-
pak, dostal možnost vyplnit svoje poslání – vytvořit rodinu a
prodloužit svůj Rod.
Usilování o svoji polovinku by mělo být podporováno
už v matčině lůně, a ještě víc, když se pak člověk narodí – přes
zpívání písní a vyprávění, které vykonává sama matka. Vždy je
lepší matka než někdo druhý, neboť k matce má dítě důvěru
jako k Bohu. A vy, budoucí rodiče, můžete tuto situaci řešit
pro svoje děti, pro vás už ji nikdo řešit nemůže, pouze vaše
čistá mysl. Skrz vaše děti, narozené v lásce, v Božských energi-
ích, se začne vracet prvopočáteční mysl Tvůrce – dvě polo-
vinky se budou potkávat v každé svojí inkarnaci a to je šťastný
život.
Dovést sebe do stavu polovinky není tak jednoduché.
První podmínka, můžeme říct hlavní – přání založit vedruskou
rodinu a stvoření šťastných, Božských dětí. A takové děti i
takovou rodinu je možné založit jen v prostoru lásky, na své
rodové zemi, kde rostou tvoje stromy, tvoje květiny a kde
zpívá tvoje srdce píseň překrásné a čisté lásky.
Když žiješ ve městě, choď do přírody, do lesa, na lou-
ku, a tam vyprávěj do prostoru o své touze, jen buď opravdu
upřímný až do konce. Oni tě slyší a všemu rozumí.
Když jsi v lese, jdi ke stromům a vyprávěj jim vše, da-
ruj jim svoji upřímnou lásku. Oni udělají vše, co pro tebe mo-
hou udělat.
Čistota tvých myšlenek – definice podmínky pro vy-
tvoření šťastné rodiny. Víš – tvoje polovinka se bude skrz tebe
naplňovat čistotou a světlem, teplo jejího srdce se bude přita-
hovat s teplem tvého srdce, protože takové teplo zdolá kaž-
dou vzdálenost a nikdy nebude chladným.
První příznak toho, že ses opravdu stal polovinkou, je
takový, že se kolem tebe začnou objevovat dívky nebo chlap-
ci, v závislosti na tvém pohlaví. Ucítíš pak svým srdcem, která
polovinka je ta tvoje.

 

Ostatní
No reviews

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist
Product added to compare.

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením těchto stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies - více informací.